Algemene leveringsvoorwaarden Abonnementen

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle abonnement-overeenkomsten van Alles-Over-Hondentrimmen, hiernate noemen AOHT, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Gebruiks- en Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn hier te raadplegen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het invullen van het aanvraagformulier houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van AOHT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door AOHT
ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Abonnementen
2.1 AOHT geeft twee (2) soorten abonnementen uit. Een ‘leerling trimmer-abonnement’ voor trimmers in opleiding en een ‘gediplomeerde trimmer-abonnement’ voor trimmers in het bezit van een erkent* hondentoiletteerdiploma. Het prijsverschil tussen beide abonnementen is het plaatsen van gediplomeerde trimmers in de ‘trimsalon-zoekmachine’, waardoor honden- en katteneigenaren de trimsalon van deze trimmers kunnen vinden.
*Erkende opleidingen zijn opleidingen tot dierentrimmer die zijn goedgekeurd door AOHT.
2.2 Alle aanbiedingen van AOHT zijn vrijblijvend en AOHT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanvraag voor abonnee door AOHT. AOHT is gerechtigd aanvragen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden hieraan te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd, deelt AOHT dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 3. Prijzen, betalingen en leveringen
3.1 Een abonnement worden aangegaan voor een eerste duur van 12 maanden en daarna voor 12 of 6 maanden. Het abonnement gaat in nadat het abonnementsbedrag via de online betaaldienst is betaald. De abonnee ontvangt na betaling automatisch de inloggegevens op het eerder opgegeven emailadres.
3.2 Het abonnement stopt na de abonnementsperiode automatisch. Veertien dagen voor het einde van de abonnementsperiode wordt via een e-mail gevraagd een nieuw abonnement af te sluiten.
3.3 De vermelde prijzen voor abonnementen zijn in euro’s, exclusief btw en evt. verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.4 Betaling van een abonnement gaat online via een betaaldienst.
3.5 Indien de prijzen van de abonnementen stijgen in de periode tussen de aanvraag en de ontvangst van de inloggegevens, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door AOHT. Het betaalde abonnementsgeld wordt in dat geval geheel terugbetaald.
3.7 Indien een trimmer in opleiding (leerling) gedurende de abonnementsperiode zijn/haar diploma haalt, dan zetten we het leerling trimmer-abonnement om naar het gediplomeerd trimmer-abonnement inclusief plaatsing in de trimsalon-zoekmachine zonder extra kosten.
3.8 De door AOHT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw aanvraag te annuleren dan wel het abonnement te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u het abonnement in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de aanvraag te annuleren.

Artikel 4. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
4.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door AOHT getoonde video’s geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
4.2 Op de video’s van AOHT die getoond worden in TRIMBOEK-digitaal berust copyright en zijn beveiligd tegen kopiëren. Mocht er ondanks de beveiliging toch video’s worden gekopieerd, op welke wijze dan ook, dan is dat strafbaar volgens De Auteurswet uit 1912 en worden direct passende maatregelen genomen. De abonnement wordt in dat geval onmiddellijk stopgezet en het account verwijderd uit de
database.
4.3 AOHT garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1 AOHT is niet verantwoordelijk voor de Internetverbindingen van haar abonnee’s. De video’s van TRIMBOEK-digitaal zijn van hoge kwaliteit waardoor bij sommige (trage) Internetverbindingen de video’s schokkerig of in gedeelten worden ontvangen. Hiervoor is AOHT niet aansprakelijkheid. Overleg in dat geval met uw eigen Internetprovider hoe u dat kan verbeteren.
5.2 AOHT is niet aansprakelijk voor de inhoud en transport van de video’s. De educatieve video’s zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en de Internetverbindingen zijn professioneel opgezet. Toch kan door storingen van de providers of video-opslagmedia en noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden voorkomen dat de video’s (tijdelijk) niet bereikt kunnen worden. AOHT kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, mits er geen aantoonbaar opzet in het spel is.

Artikel 6. Overmacht
6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AOHT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, dan wel het abonnement zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks
zonder dat AOHT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AOHT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 7. Diversen
7.1 Indien u aan AOHT bij uw aanvraag opgave doet van een adres, is AOHT gerechtigd dat adres te gebruiken voor communicatie, tenzij u de aan AOHT schriftelijk opgave doet van een ander communicatie adres.
7.2 Wanneer door AOHT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AOHT deze Voorwaarden soepel toepast.
7.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met AOHT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door AOHT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
7.4 AOHT is bevoegd om bij de behandeling van uw aanvraag gebruik te maken van derden.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden
van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.2 AOHT is een onderdeel van VDP group vof. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en behandeld in het kantongebied van VDP group.

VDP group vof
Groenestraat 6
4014 MH Wadenoijen (Gld).
contact@vdpgroup.nl
Kvk 58927999
Btw NL 853242045B01.

(Visited 145 times, 1 visits today)